Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Perdiep, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze autorijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Autorijschool Perdiep en de leerlingen.

ARTIKEL 1: Verplichtingen van de rijschool

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. Dit wordt voor aanvang rijexamen aangegeven.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2: Verplichtingen van de leerling

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van tevoren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis, ziekte en spoedopname in het ziekenhuis.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigenrisico van de leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3: Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Betalingen zijn alleen mogelijk per bankoverschrijving.

3.2 Bij het maken van de keuze voor een rijschool is het mogelijk vrijblijvend een proefles te volgen bij Autorijschool Perdiep. Vrijblijvend betekent zonder verplichting tot vervolgactie. Dit wil zeggen in deze dat er geen verplichting bestaat na de proefles een pakket af te nemen bij Autorijschool Perdiep. Vrijblijvend betekent echter niet gratis. Er worden kosten van deze proefles in rekening gebracht. Mocht de leerling beslissen een pakket af te nemen bij Rijschool dan worden deze kosten verrekend met het pakket.

3.3 Voor betalingen bij lespakketten dient de eerste betaling bij aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het is mogelijk in drie termijnen te betalen in overleg. Losse lessen dienen betaalt te zijn voor de eerstvolgende les.

3.4 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 7 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

b. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs.

ARTIKEL 4: Rij (of her-) examen, rijtest en tussentijdse toets

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terugreis te berekenen.

4.3 Wanneer een rijtest moet worden gedaan, bijvoorbeeld om vanwege gezondheidsredenen de rijgeschiktheid te bepalen, wordt een lestarief in rekening gebracht in verband met gereserveerde tijd en kosten voor de heen en terugreis.

ARTIKEL 5: beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

5.2 Bij het stoppen van een pakketovereenkomst door de leerling zonder geldige reden, is er geen recht op restitutie.

ARTIKEL 6: Aanvullende afspraken

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk
worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7: Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8: Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9: Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing